ข่าวประชาสัมพันธ์

นโยบาย/วิสัยทัศน์/ภารกิจงานCard image
นโยบายการบริหารงานบุคคล สพป.เชียงราย เขต 4
รายละเอียด


กลุ่มบริหารงานบุคคล มีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้
(ก) วางแผนอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง
(ข) ส่งเสริม สนับสนุนการมีหรือเลื่อนวิทยฐานะ
(ค) วิเคราะห์และจัดทำข้อมูลเกี่ยวกับการสรรหา บรรจุและแต่งตั้ง ย้าย โอน และการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(ง) ศึกษา วิเคราะห์ และดำ เนินการเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนเงินเดือน การมอบหมายหน้าที่ให้ปฏิบัติของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
(จ) จัดทำข้อมูลเกี่ยวกับบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ
(ฉ) จัดทำข้อมูลระบบจ่ายตรงเงินเดือนและค่าจ้างประจำ
(ช) ปฏิบัติการบริการและอำนวยความสะดวกในเรื่องการออกหนังสือรับรองต่าง ๆ การออกบัตรประจำตัว และการขออนุญาตต่าง ๆ
(ซ) ศึกษา วิเคราะห์ และจัดทำข้อมูลเพื่อดำเนินงานวินัย อุทธรณ์ ร้องทุกข์ และการดำเนินคดีของรัฐ
(ฌ) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

ทำเนียบบุคลากร


Card image
นายมรกต อนุเคราะห์

ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่
การศึกษาประถมศึกษาเชียงราย เขต 4Card image
นายสมดุลย์ เจริญสุข

รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : -
E-mail : -Card image
นางพรนาถ เดชโภชน์

ผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงานบุคคล
โทรศัพท์ : 087-063-5047
E-mail : mother_boom.id@hotmail.comCard image
นางสุทธินันท์ คันธวิวรณ์

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทรศัพท์ :089-950-4642
E-mail : aynol-13@hotmail.com


Card image
นางฉันทนา กองมงคล

นักทรัพยากรบุคคล
ชำนาญการพิเศษ
กลุ่มอัตรากำลังและกำหนดตำแหน่ง โทรศัพท์ :089-2652062
E-mail :chantana@windowslive.com


Card image
นางจิราภรณ์ การดี

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ

โทรศัพท์ :086-062-2595
E-mail :Jiraporn08.2519@gmail.com


Card image
นางเบญจพร จิตมโนวรรณ์

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานอัตรากำลังและการกำหนดตำแหน่ง
โทรศัพท์ :091-076-0264
E-mail :
banjapornjitmannowan@gmail.comCard image
นายอาทิตย์ วงศ์สว่าง

นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ

โทรศัพท์ :085-617-3467
E-mail : peneak01@gmail.com


Card image
นางสาวทิพากร อาจนาเสียว

เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน
งานธุรการ
โทรศัพท์ :089-755-2864
E-mail : tipakorn@hotmail.com


Card image
นายมนูญเชษฐ์ ตันติจิราภรณ์

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
กลุ่มงานบำเหน็จความชอบ
และทะเบียนประวัติ


Card image
นางสาวณัฐฐาพร ตรงตระกูลวงศ์

ลูกจ้างชั่วคราว กลุ่มงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้ง
โทรศัพท์ :-
E-mail : -

ข้อมูลบุคลากร สังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

ข้อมูลจำนวนข้าราชการครูและบุคลากรในสังกัด สพป.เชียงราย เขต 4

สถิติการให้บริการ

สถิติการขอเลื่อนวิทยฐานะ

แบบฟอร์มที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มงานวางแผนกำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - ก.ค.ศ.1-แบบคำขอ-ชนก.(ว17-2552)  - แบบคำร้องขอย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 - ก.ค.ศ.1.1แบบคำขอ-ชนพ.-ชชพ.(ว17-2552)  - แบบคำร้องขอย้ายข้าราชการครู
 - ก.ค.ศ.-3.1-สายสอน(ว17-2552)  - แบบหนังสือขอลาออกจากราชการ
 - ก.ค.ศ.-3.2-สายบริหารสถานศึกษา(ว17-2552)  - สัญญาจ้างพนักงานราชการ
 - ก.ค.ศ.-3.3-สายบริหารการศึกษา(ว17-2552)  - สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว(ธุรการ+วิกฤต+วิทย์-คณิต+LD)
 - ก.ค.ศ.-3.4-สายนิเทศการศึกษา(ว17-2552)  - สัญญาค้ำประกัน
 - ก.ค.ศ.2-ด้านที่-1(ว17-2552)  - สัญญาจ้างลูกจ้างชั่วคราว(นักการภารโรง+ครูพักนอน)
 - ก.ค.ศ.3แบบรายงาน-ชนก.(ว17-2552)  - สัญญาค้ำประกัน (นักการภารโรง+ครูพักนอน)
 - แบบ วฐ1-3 ปรับปรุง สพฐ (ว21-2560)  - แบบประเมินพนักงานราชการและลุกจ้างชั่วคราว
 - แบบคำขอย้ายลุกจ้างประจำ  - ว20-2548 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้ม(ก่อน 1ต.ค.61)
 - แบบประเมิน-ปรับระดับ  - ว26-2561 แบบประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย(1ต.ค.61เป็นต้นไป)
 - แบบประเมิน-เปลี่ยนสายงาน  - บันทึกความเห็นของผู้บริหารสถานศึกษา(ช่วยราชการ)
 - แนวปฏิบัติการขออนุมัตินำคุณวุฒิในระดับปริญญาโทหรือปริญญาเอกมาลดระยะเวลาการดำรงตำแหน่งในการขอมีวิทยฐานะครูชำนาญการ
 - สูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ.
 - แบบฟอร์มการเขียน PA1 ครู ไม่มีวิทยฐานะ
 - แบบฟอร์มการเขียน PA1 ครู ชำนาญการ
 - แบบฟอร์มการเขียน PA1 ครู ชำนาญการพิเศษ
 - แบบฟอร์มการเขียน PA1 ครู เชี่ยวชาญ
 - แบบฟอร์มการเขียน PA1 บริหารสถานศึกษา ไม่มีวิทยฐานะ
 - แบบฟอร์มการเขียน PA1 บริหารสถานศึกษา ชำนาญการ
 - แบบฟอร์มการเขียน PA1 บริหารสถานศึกษา ชำนาญการพิเศษ
 กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  กลุ่มงานธุรการ
 - หนังสือมอบหมายยืมสมุดประวัติ หรือ ก.พ.7-ก.ค.ศ. 16  - แบบคำร้องขออนุญาตไปต่างประเทศ
 - แบบคำขอเพิ่มวุฒิ  - คำขอมีบัตรประจำตัว
 - แบบคำร้องขอเปลี่ยนแปลงประวัติ  - แบบใบลาพักผ่อน
 - แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ (ข้าราชการและลูกจ้างประจำ)  - แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ลาคลอดบุตร
 - แบบเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสิริยาภรณ์ (พนักงานราชการ)  - บันทึกข้อความขอหนังสือรับรองเงินเดือน
 - แบบคำขอให้ข้าราชการครูฯ ได้เงินเดือนสูงขึ้น
 - แบบคำขอแก้ไขวัน เดือน ปีเกิด
 - แบบประเมินข้าราชการครู ผอ.สถานศึกษา และศน.
 - แบบประเมิน-38-ค.-2
 - แบบประเมินฯ-ลูกจ้างประจำ
 - แบบคำขอเพิ่ม/ปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ

ระเบียบที่เกี่ยวข้อง

 กลุ่มงานวางแผนกำลัง การกำหนดตำแหน่งและวิทยฐานะ  กลุ่มงานสรรหา บรรจุแต่งตั้ง ย้าย โอนและการออกจากราชการข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ว17-2552 (ลว30ก.ย.2552)  - ระเบียบ ก.ค.ศ.ว่าด้วยการลาออกจากราชการของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2548
 - หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ว21-2560(ลว5ก.ค.2560)  - ว24-2559-ตำแหน่งครู
 - หนังสือ สำนักงาน ก.ค.ศ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 0206.4ว19 (ลว14มิ.ย.2555)  - องค์ประกอบและตัวชี้วัดฯ-ย้ายตำแหน่งครู-ปี-2562
 - แบบรายงานปริมาณงานของสถานศึกษา  - หนังสือ-ก.ค.ศ.-ที่-ศธ-0206.4-685-ลว6ต.ค.60-หลักเกณฑ์และวิธีการย้ายผู้บริหารสถานศึกษา
 - หนังสือ ว 5169 ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการตามหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ.  - คำสั่ง สพฐ. ที่ 511-2559 (ลว28ก.ย.59) มอบอำนาจปฏิบัติราชการแทนเกี่ยวกับพนักงานราชการ
 - การปรับปรุงหลักเกณฑ์ และวิธีการเกลี่ยอัตรากำลัง ว17-ลว.5-มิ.ย.63  - หนังสือ สพฐ. ด่วนที่สุด ที่ ศธ 04009-ว4562 ลว 24 ก.ค. 60 แนวทางการสรรหาฯพรก.+ลูกจ้างชั่วคราว พ.ศ. 2560
 - เกณฑ์อัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา (ว-23-ลงวันที่-23-ธ.ค.2563)  - หนังสือ ก.ค.ศ. ว26-2561 แบบประเมินครูผู้ช่วย
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครู (ว-9-20-พ.ค.-2564)  - หนังสือ ก.ค.ศ. ว19-2561 เตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มใหม่
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา (ว10-20-พ.ค.-2564)  - หนังสือ สพฐ. ซักซ้อมการช่วยราชการ
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งศึกษานิเทศก์ (ว-11-20-พ.ค.-2564)  - หนังสือ ก.ค.ศ. ว18 (ลว26มิ.ย.60) แนวปฏิบัติรักษาการในตำแหน่ง
 - หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินตำแหน่งและวิทยฐานะข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งผู้บริหารการศึกษา (ว-12-20-พ.ค.2564)  - หนังสือ สพฐ. ว1903 (ลว19มี.ค.62) แนวปฏิบัติการแต่งตั้งผู้ช่วย ผอ.รร.
 - หนังสือ ว 26 หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดตำแหน่งเพื่อบริหารอัตรากำลังข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสถานศึกษา สังกัด สพฐ. วันที่ 12 ตุลาคม 64
 - สูตรการคำนวณอัตรากำลังข้าราชการครูตามเกณฑ์ ก.ค.ศ. (เริ่มใช้ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป)
 - ว3 2564 มาตรฐานตำแหน่งและวิทยฐานะของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
 - ว4-28 ม.ค.2564 การลดระยะเวลาตามเงื่อนไขคุณสมบัติเฉพาะวิทยฐาน สายงานการสอน สายบริหารสถานศึกษา และสายงานนิเทศการศึกษา
 กลุ่มงานบำเหน็จความชอบและทะเบียนประวัติ  กลุ่มงานธุรการ
 - หลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์  - แนวปฏิบัติสำหรับการขออนุญาตไปต่างประเทศของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สังกัด สพฐ.
 - หนังสือสำนักงาน ก.ค.ศ. ที่ ศธ 0206.7-ว25 (ลว28ธ.ค.2559)  - คำสั่งสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่อง มอบอำนาจการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตลาไปต่างประเทศ
 - หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว-15-ราชกิจจานุเบกษา-กฎ-ก.ค.ศ.
 - หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว-20-คำชี้แจงแบบประเมินฯ
 - หนังสือ-สพฐ-ด่วนที่สุด-ศธ-04009-ว-627-ประกาศคู่มือการเลื่อนเงินเดือน
 - หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว5-ฐานในการคำนวณช่วงเงินเดือน  -
 - หนังสือสนง.ก.ค.ศ.-ศธ-0206.7-ว-6-เปลี่ยนคำชี้แจงและแบบประเมินผลการปฏิบัติงาน-ยกเลิก-ว-20